top of page
Back Massage

Tietoturvasuoja

Uusi tietoturvasuoja-asetus  (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Rosen Method School Finland on sitoutunut noudattamaan tätä lakia, joka koskee kaikkia EU maita. Haluamme olla avoimia siitä kuinka käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ja että tuntisit olosi turvalliseksi, kun jätät tietojasi koululle. Jos sinulla on  kysyttävää lisää tästä asiasta, voit laittaa koululle sähköpostia osoitteeseen: info@rosenmetodi.fi

Asiakastietojen kerääminen,
käsittely ja käyttö

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

 1. REKISTERINPITÄJÄT

Rauhoitettu Oy, joka omistaa oikeuden Rosen Method School Finlandin toimintaan.

Jaakkolantie 7 A3, 04250 Kerava

y-tunnus: 3386066-4

 

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Sanna Karvonen, koulun omistaja

Jaakkolantie 7 A3, 04250 Kerava

info@rosenmetodi.fi

+358 45 350 4540

                                                                                                                                                

 1. REKISTERIN NIMI

Rosen Method School Finlandin

-asiakasrekisteri

-terapeuttiluettelo

-harjoittelijoiden luettelo

-markkinointirekisteri

-opintojen seuranta

 

 1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin osalta koulutukseen, myyntitapahtumaan ja markkinointirekisterin osalta suostumukseen perustuvan perusteen pohjalta.

 

 1. KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan kurssitietojen arkistointi ja käsittely, opintojen seuranta sekä asiakassuhteen kokonaisvaltainen hoitaminen. Markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on viestintä, tiedottaminen ja erilaiset kohdennetut suoramarkkinointitoimet kuten sähköpostikirjeet, soitot tai muut rekisteröidyn toivomat yhteydenottotyypit. Asiakasrekisteriä käytetään myös Rosen Method School Finlandin toimintojen kehittämiseen, tilastointiin sekä raportointiin ja koulutuksen laadun varmistamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla.

 

 1. REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisterit sisältävät seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen kotisivujen nettiosoite, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot

 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 • Henkilöiden itsensä antamat lisätiedot

 • Asiakaspalautetiedot sekä kursseilta kerätyt tiedot

 • Ilmoittautumis-, laskutus- ja maksutiedot

 • Opiskelun toteutumiseen liittyvät tiedot

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

– henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
– rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat Rauhoitettu Oy:n sekä sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden käytössä niiltä osin, kuin toiminta sitä vaatii. Henkilötietoja ei luovuteta missään olosuhteissa toiminnan ulkopuolisille käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille, heidän tekemänsä yksilöidyn pyynnön osalta siinä laajuudessa, mitä pyyntö koskee. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä asiakasrekisterin tietoja myydä missään yhteydessä.

Rauhoitettu Oy luovuttaa tietoa organisaatioidensa ulkopuolelle vain perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä.

 • Rauhoitettu Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit siltä osin, kuin koulutuspalvelun laadun varmistamiseksi sekä riittävän tilastoinnin mahdollistamiseksi on tarpeellista

 • Tilitoimisto siltä osin, kuin taloudellisen seurannan osalta on tarpeellista

Luovutettavan tiedon osalta Rauhoitettu Oy:llä on voimassa olevat ja kirjalliset sopimukset luovutuksen vastaanottavien tahojen kanssa luovutettavan tiedon asianmukaisesta käytöstä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella.

 

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä Rauhoitettu Oy:n käyttämien järjestelmätoimittajien osalta noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja ja joiden Rauhoitettu Oy työnjohdollisista syistä osoittaa tehtäviä hoitamaan.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Rauhoitettu Oy:n henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan koulutuksen, sopimuksen- ja perustellun tarpeellisuuden perusteella. Yksittäisiä tietoja voidaan säilyttää perustellusta syystä myös säilytysajan päättymisen jälkeen ns. todentamisen näkökulmasta. Rauhoitettu Oy:n liiketoiminnassa henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus määräytyy myös lainsäädännön perusteella taloushallinnon osalta.

 

 1. LIITÄNNÄISET

Rosen Method School Finlandin sivustoilla on linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin, LinkedInin ja Instagramin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Rauhoitettu Oy:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Rauhoitettu Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Rosen Method School Finlandin ylläpitämiin rekistereihin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle tai yritysten viralliseen postiosoitteeseen (Jaakkolantie 7 A3, 04250 Kerava). Saatavan selvityksen perusteella:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Oikeus ei koske tietoja, minkä säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@rosenmetodi.fi.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

bottom of page